اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
مدیر عمومی تثبیت و مراقبت جایدادهای تصدی ها بست ۴
هدف وظیفه: تثبیت جایدادهای تصدی ها در مرکز و ولایات و ارایه مشوره های...
Jan 21, 2019 Feb 03, 2019
دستیار اجرایوی در امورات ادارات بست ۴
هدف وظیفه: حصول اطمینان از تامین هماهنگی با ادارات مربوطه، واجراات مکاتیب ، پیشنهادات وسایر اسناد اجرایوی...
Jan 21, 2019 Feb 03, 2019
آمریت تسهیل امور بیمه بست ۳
هدف وظیفه: تآمین و هماهنگی روابط ریاست عمومی امور بیمه ها با شرکت های داخلی و خارجی جهت رشد سکتور بیمه در...
Jan 21, 2019 Feb 03, 2019
آمریت انکشاف و طرح پالیسی های بیمه بست ۳
هدف وظیفه: طرح وتدوین قوانین و پالیسی بیمه ، انکشاف سکتور بیمه مطابق به نیازمندی های...
Jan 21, 2019 Feb 03, 2019
آمرنشرات بست ۳
هدف وظیفه : انعکاس کلیه دست اوردهای وزارت مالیه از طریق امورنشراتی و نظارت از آن با در نظرداشت پالیسی های نشراتی...
Jan 21, 2019 Feb 03, 2019
آمرمطبوعات بست ۳
هدف وظیفه : تامین ارتباط با رسانه ها ، کنفرانس ها و ترتیب شماره های رسانه ها داخل و خارج وزارت غرض پخش پیامهای وزارت و بلند بردن سطح اگاهی عامه در مورد اهد اف وزارت...
Jan 21, 2019 Feb 03, 2019
مفتش بازرسی سیستم معلوماتی بست ۴
هدف وظیفه: تفتیش و بازرسی سیستم های معلوماتی در روشنائی با قوانین مقررات و طرزالعمل ها به منظور جلوگیری از تخلفات ، تخطی ها وسو استفاده از ادارئی عامه در واحد های مربوط وزارت...
Jan 21, 2019 Jan 29, 2019
مدیریت عمومی پلان گذاری وانکشاف تشکیلاتی بست ۴
هدف وظیفه : انعکاس کلیه دست اوردهای وزارت مالیه از طریق امورنشراتی و نظارت از آن با در نظرداشت پالیسی های نشراتی...
Jan 21, 2019 Jan 29, 2019
آمرانکشاف اداره بست ۳
هدف وظیفه : مطالعه ، تحلیل و تر تیب پروگرام های انکشاف اداره، تحلیل و تصنیف وظایف مطابق پالیسی منابع...
Jan 21, 2019 Feb 03, 2019
مدیرعمومی اداری بست 4 ( ولایت عزنی)
هدف وظیفه: اجرای تمام اموراداری و خدمات مستوفیت مطابق طرزالعمل اداری و خدماتی. شرح وظایف : ترتیب پلان کاری (ماهوار ربعوار و سالانه) در مطابقت به پلان مستوفیت جهت اجرای به موقع وظایف پلان شده. نظارت از چگونگی...
Aug 04, 2018 Aug 15, 2018
صفحه 1 از 61