وزارت مالیه، سفارت آلمان و سازمان GTZ از سازمان های حکومتی افغانستان جهت ارائه پیشنهادات شان در رابطه به امور اصلاحات دعوت بعمل آورده اند

وزارت مالیه همراه با سفارت آلمان و سازمان GTZ از سازمان های حکومتی افغانستان دعوت بعمل آورده اند تا بتایخ 17 عقرب سال روان در پریزینتیشن صندوق مشورتی سیاست باز (Open Policy Advisory Fund) در هوتل انترکانتینینتال شرکت نمایند. هدف این مراسم دعوت از سازمان های حکومتی جهت ارائه پیشنهادات شان در رابطه به امور اصلاحات در ادارات مربوطه میباشد. پروژۀ مورد نظر با مبلغ 2.6 میلیون یورو از سوی حکومت آلمان تمویل گردیده که با حکومت افغانستان در راستای حمایت از پروسه های کوتاه مدت و میان مدت اصلاحات استراتیژیک در بخش حکومتداری همکاری می نماید.

هدف از صندوق مشورتی سیاست باز عبارت از واکنش سریع و انعطاف پذیر جهت شناسایی نقایص موجود در عرصه اصلاحات میباشد. این صندوق از اصلاحات سیاسی و تخنیکی که حکومت خواستار تدوین و تطبیق آن باشد، حمایت می کند. این کار از طریق متخصصین خارجی در یک دوره کوتاه مدت انجام می شود. متخصصین مذکور مهارت تخنیکی لازم را فراهم می سازد، دانش شان را به سازمان مورد نظر انتقال داده و ظرفیت کارکنان داخلی را در ادارات افغانستان انکشاف خواهند داد. این پروژه همچنان قصد دارد ظرفیت ادارات افغانستان برای طراحی و تحقق اصلاحات ساختاری را تقویت کند.

محترم محمد مصطفی مستور معین وزارت مالیه با صحبت در جلسه ای، از حکومت آلمان سپاسگزاری کرده و گفت: "صندوق مشورتی سیاست باز یک نمونه زنده از مالکیت پروسه توسط افغان ها است. نهادهای افغانی بدینصورت خلأ های اصلاحی شان را شناسایی نموده و پیشنهاداتی را جهت رفع آنها ارائه می کنند. بنا بر این، من از تمام نهادهای حاضر دعوت می کنم پروژه های اصلاحی کوتاه مدت و میان مدت مربوط به حکومتداری را مطابق با اجندای اصلاحات دولت و نیازهای نهادی مشخص خویش و با هدف نهایی خدمات رسانی بهتر به مردم افغانستان، تدوین نمایند."