موافقتنامه های مالی به ارزش 52 میلیون یورو میان وزارت مالیه و بانک انکشافی آلمان KFW به امضاء رسانید

بتاریخ 16 عقرب سال جاری، بانک انکشاف آلمان (KfW Entwicklungsbank) و وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان دو موافقتنامه مالی جدید را به ارزش 52 میلیون یورو ($73.7 million APX) جهت حمایت از انکشاف امور زیربنایی افغانستان منعقد نمودند. دولت جمهوری فدرال آلمان از طریق وزارت فدرال آن کشور این پول را برای همکاری و انکشاف اقتصادی (BMZ) متعهد شده است.

از مجموع مبلغ متذکره، 22 میلیون یوروی آن به "صندوق انکشاف زیربنایی منطقوی (RIDF)" اختصاص داده شده است، که سعی میگردد تا خلاء های زیربنائی برای انکشاف دهات در شمال افغانستان (بدخشان، بغلان، بلغ، کندوز و تخار) را تحت پوشش قرار دهد. طوریکه کمیته های انکشاف ولایتی نقش عمده ای را در انتخاب پروژه های که تمویل میگردند، ایفأ می نمایند، "صندوق انکشاف زیربنای منطقوی (RIDF)" از تقویت ساختارهای محلی حمایت خواهد نمود. این برنامه شرایط زندگی را برای 200,000 اشخاص بهبود خواهد بخشید.

از مجموع مبلغ یاد شده، 30 میلیون یوروی آن از طریق "صندق امانتی بازسازی افغانستان" به مصرف خواهد رسید. این مبلغ نشان دهندۀ 20 در صد افزایش نسبت به کمک مبلغ 25 میلیون یورو در سال گذشته بوده، که مجموع کمک های آلمان را الی مبلغ 205 میلیون یورو از سال 2002 به اینطرف میرساند. صندوق امانتی بازسازی افغانستان به منظور حمایت از حکومت جمهوری اسلامی افغانستان جهت برآورده ساختن امور اساسی حکومت مانند پرداخت معاشات کارکنان خدمات ملکی و اجرای برنامه های انکشافی جهت تطبیق استراتیژی انکشاف ملی افغانستان طراحی گردیده است. در مجموع از این کمک ها در حمایت از برنامه همبستگی ملی و برنامه ملی دسترسی به روستاها مورد استفاده قرار میگیرد.

بدین مناسبت،جناب داکتر حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالیه با تشکر از کمک های کشور آلمان به خاطر حمایت دوامدار آن کشور گفت، "از همان آغاز، دولت آلمان حمایت کامل خود را از مردم افغانستان بمنظور بازسازی ملت ما ابراز نموده اند. ما بطور کامل از اختصاص بودجه آلمان جهت حمایت از امور زیربنائی کلیدی و برنامه های انکشاف دهات در سراسر کشور خویش قدردانی بعمل می آوریم".

آقای کلاسین، مدیر عامل بانک انکشافی آلمان KFW در افغانستان و پاکستان در مراسمی گفت: " با حمایت دوامدار از صندوق امانتی بازسازی افغانستان و تاسیس صندوق انکشاف امور زیربنأ های منطقوی، ما به خواست حکومت افغانستان جهت به عهده گرفتن مسئوولیت های بیشتر در شناسایی اولویت های انکشاف امور زیربنأ های روستایی، پاسخ می گوییم."