جلسه بازنگری سالانه وزارت مالیه دایر گردید

تاريخ: 20 جدي 1389

مجمع بازنگری سالانه وزارت مالیه به ابتکار جناب داکتر حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالیه در تالار هوتل انترکانتینینتل به تاریخ ۸ و ۹ جدی برگزار گردید.

هدف این نشست به منظور تحلیل وضعیت فعلی، شناسایی توانایی ها، ضعفها و تهدیدها و ارایه پیشنهادات و دیدگاها به خاطر توسعه اصلاحات و طرح برنامه های جدید برای سال های آینده میباشد.

درین گردهمایی جناب داکتر حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالیه، معینان اداری، مالی، عواید و گمرکات، روسای ادارات مرکزی وزارت مالیه، مستوفیان ولایات بلخ، هرات، کندز، دایکندی و روسایی گمرکهای هرات، کندهار، بلخ، ننگرهار، نیمروز و کندز و تعدادی از کارمندان بخش های مختلف وزارت مالیه اشتراک داشتند.

در آغاز جناب داکتر حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالیه هدف برگزاری این نشست را توضیح نموده و از اشتراک کنندگان خواست تا واقعبینانه عملکردهای گذشته را مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهند و جهت توسعه خدمات و افزایش عواید ملی کشور به طرح برنامه ها گام های موثری بردارند.

سپس محترم عبدالرازق صمدی معین اداری وزارت مالیه گزارش مفصلی از دستاوردها و عملکردهای عمده وزارت طی چند سال گذشته ارایه کرد.

در بخش دیگر این گردهمایی اشتراک کنندگان در گروپ های کاری عواید، گمرکات، بودجه، خزاین، اداری و پالیسی با تحلیل از وضعیت کنونی نظریات و دیدگاهای شان را ابراز نمودند.

قرار است پس از جمعبندی نظریات و دیدگاهای ارایه شده نشست دیگری به اشتراک نماینده گان تعدادی از نهادهای دولتی و نیمه دولتی و نمایندگان تجار و متشبثین خصوصی برگزار گردد و با استماع دیدگاه و نظریات آنها وزارت مالیه بتواند طرح ها و برنامه های خویش را غنا بخشد.

در پایان کار این نشست محترم داکتر مصطفی مستور معین مالی وزارت مالیه این نشست را یک گام موثر در جهت ابراز نظریات و دیدگاه ها در جهت غنامندی طرح های موثر و قابل اجرا خواند و از سهمگیری اشتراک کنندگان و انسجام دهند و تسهیل کنندگان برنامه ابراز سپاس نمود.