همکاری وزارت مالیه و وزارت معادن برای رشد عواید و مبارزه با فساد

تاريخ: 13 دلو 1389

داکتر حضرت عمر زاخیلوال، وزیر مالیه و جلالتمآب وحیدالله شهرانی وزیر معادن تفاهمنامه ایرا برای همکاری در توسعۀ شفافیت عواید معادن و مبارزه با فساد به امضاء رسانیدند.

قابل یاد آوریست که از سال 2010 به این سو افغانستان عضویت ابتکار شفافیت صنایع استخراجی را، که در ساحۀ صنایع استخراجی یک استاندرد بین المللی میباشد، به دست آورده است. این تفاهمنامه افغانستان را اجازه خواهد داد که خود را با مقتضیات ابتکار شفافیت صنایع استخراجی عیار سازد.

بر اساس این تفاهمنامه وزارت معادن و مرکز عواید غیر مالیاتی وزارت مالیه با هم یکجا برای ایحاد طرزالعمل های بهتر جمع آوری و گزارش دهی عواید معادن به سطح کشور کار خواهند کرد.

داکتر حضرت عمر زاخیلوال گفت : «تأمین استقلال سیاسی افغانستان نتها آنگاه ممکن است که افغانستان از لحاظ مالی بر پای خویش بایستد. ذخایر طبیعی و منابع کشور برای استحکام مالی و پیشرفت استعمال ګردد. امضاء این تفاهمنامه در مورد تنظیم این منابع و افزایش عواید کشور کمک خواهد کرد.. وزارت مالیه با تمام امکانات خویش با همه ادارات دولتی که جمع آوری عواید را به عهده دارند کمک میکند. در این راستا امضای این تفاهمنامه با وزارت معادن اولین گام ما به سوی مؤفقیت محسوب میشود.»

وحیدالله شهرانی، وزیر معادن به هنگام امضای موافقتنامه اظهار داشت : «افغانستان ثروت های زیر زمینی بی مانند دارد که اقتصاد افغانستان را برای مدت مدیدی بر پا خواهد داشت. به توجه به تجربۀ کشورهای فقیری که باوجود داشتن ذخایر طبیعی هنگفت باز هم نمیتوانند از چنگال فقر رهایی یابند، حکومت افغانستان میخواهد که منابع طبیعی کشور را به شکل منطقی و مؤثر اداره نماید تا از ثروت ملت بهترین استفاده بعمل آید. ازین رو همه عملیات مربوط به استخراج معادن باید کاملاً شفاف باشد. درین راستا همکاری ایکه با وزارت مایه داریم برای ما قناعت بخش است.»