مسوده بودجه ملی سال ۱۳۹۰ به مشرانو جرگه تسلیم گردید

تاريخ: 23 دلو 1389

بودجه بودجه ملی  سال 1390 کشور دیروز از طرف وزیر دولت در امور پارلمانی و وزیر مالیه کشور به مشرانو جرګه معرفی و توضیح ګردید.

در جلسه ایکه به ریاست فضل هادی مسلمیار رییس مشرانو جرګه تدویر یافته بود، داکتر همایون عزیزی وزیر دولت در امور پارلمانی ګفت که بودجه سال ۱۳۹۰ کشور بر اساس پیشنهاد وزارت های مربوط در وزازت مالیه تدوین و به تایید شورای وزیران رسیده است. وی اظهار امیدواری نمود که مشرانو جرګه پس از مطالعه طبق مواد ۹۷ و ۹۸ قانون اساسی در مورد آن ابراز نظر نماید.

سپس جناب دوکتور حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالیه کشور بودجه مالی سال ۱۳۹۰ را توضیح نموده ګفت که بودجه ملی به مثابه پلان انکشاف اقتصادي- اجتماعی مطابق به خط مشی دولت حتی الامکان در بخش های عادی و انکشافی با نظرداشت مقتضیات اقتصادی کشور واقعبینانه طرح شده  که بودجه ملی کشور در سال 1390 جماً مبلغ (215.9 ) ملیارد افغانی پیش بینی گردیده است که از آن جمله بودجه عادی (150.23 ) ملیارد افغانی و بودجه انکشافی مبلغ (65.8) ملیارد افغانی را احتوا مینماید.
به گفته وی، درمقایسه به سال 1389 در بودجه ملی کشور دوفیصد کاهش به عملآمده است، اما گفته میشود که در بخش های عادی در مقایسه به سال 1389 25فیصد افزایش را نشان میدهد.
وزیر مالیه افزایش در بودجه عادی را ازدیاد تشکیل معلمین، پولیس ملی، اردویملی وتطبیق رتب معاشات عنوان نمود
گفتنیست که، مشرانو جرگه معرفی بودجه را به کمسیون اقتصادی ملی وسایرکمیسیون ها راجع نمود تا در مورد مطالعه صورت گرفته و نظریات شان را بهجلسه عمومی تقدیم نمایند.
هچنان طبق ماده های 97و 98 قانون اساسی مشرانو جرگه در مدت 15 روز در موردآن تصمیم اتخاذشود