وزارت مالیه در مورد بودجه مالی ۱۳۹۰ به خبرنگاران معلوماد داد

تاريخ: 3 حوت 1389

داکتر مصطفی مستور معین مالی وزارت مالیه در مورد بودجه مالی سال ۱۳۹۰ معلومات مفصلی را به دسترس خبرنگاران گذاشت. موصوف در نشستی که در وزارت مالیه برګزارګردیده بود  در مورد تهیه بودجه، اصول قبول شده در تهیه بودجه، انواع بودجه، منابع تمویل، معیارارهای اساسی و مشکلات در بودجه عادی و انکشافی معلومات مفصل ارایه نمود.

داکتر مصطفی مستور دلایل عدم مصرف بودجه انکشافی را توضیح نمود  و چالشهای عمده آن را مشکلات امنیتی، تاخیر در تصویب بودجه، پاین بودن ظرفیت در بعضی ادارات، بیروکراسی و مداخله بیش از حد، قبل از وقت و بیمورد از سوی بعض ادارات دولتی نامبرد. او در مورد عواید و مصارف دولت نیز روشني انداخت و در مورد تفاوت بین عواید و مصارف دولت نگرانی خود را ابراز نمود.

در پایان مجلس به پرسشهای خبرنگاران جوابهای لازم داده شد.

برای معلومات بیشتر در مورد بودجه به ویب سایت ذیل مراجعه کنید:

www.budgetmof.gov.af