دستآورهای منابع بشری وزارت مالیه تقدیر گردید

تاريخ: 4 حوت 1389

برای تنظیم بهتر امور ارگانهای دولتی به خصوص وزارت مالیه از چندی بدینسو ریاست منابع بشری در چوکات وزارت مالیه ایجاد گردیده است که در دو سال گذشته بسیار دستآورهای خوبی داشت.بدین مناسبت روز یکشنبه مورخ ۲ حوت محفلی در وزارت مالیه برگزار گردید.

در آغاز محفل الحاج موسی کاموی رییس منابع بشری وزارت مالیه کارکردهای این ریاست را به حاضرین معرفی نمود و از مقام وزارت مالیه و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری اظهار امتنان نمود.

سپس جناب داکتر حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالیه در مورد منابع بشری وزارت مالیه گفت: ریاست منابع بشری وزارت مالیه در مدت کاری اش توانسته است در ابعاد مختلف وزارت مالیه موفقانه عمل نماید که من از رییس و سایر همکارانش ابراز تشکر می کنم:

میراحمد جاوید سادات رییس خدمات ملکی کمیسیون اصلاحات اداری ضمن قدردانی از کارکردهای ریاست منابع بشری وزارت مالیه گفت: نقش اساسی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی عبارت از ارایه و فراهم آوری مشورها، پالیسی های رهنمودی و کمکهای بنیادی در رابطه به موضوعات منابع بشری وزارت ها و ادارات مستقل دولتی می باشد. ریاستهای منابع بشری در ادارات نقش کلیدی دارند اولتر از همه ریاستهای منابع بشری در وزارت خانه ها ایجاد میگردد و ریاست منابع بشری وزارت مالیه از این جمله است که تا اکنون توانسته که امور محوله را به خوبی انجام دهد.

در اخیرجناب داکتر حضرت عمر زاخیلوال با افتتاح اتاق درسی، اتاق کنفرانس و کتابخانه این وزارت را افتتاح کرد.