مجهز ساختن سرحد آی خانم برای تنظیم امور سرحدي

حکومت جاپان اولین بار برای تنظیم امور سرحدي مرز آی خانم ولایت تخار یک بسته وسایل را تسلیم نمود.
ریاست گمرکات وزارت مالیه و پولیس سرحدی وزارت داخله از این بسته که شامل موترها، موترسیکلها، ماشین ایکسری، مواد تشخیصیه می باشد، قدردانی نموده این وسایل را در جهت ایجاد سهولت تجارت و عملی نمودن قانون بسیار مهم میپندارد.
محترم سید مبین شاه معین گمرکات و عواید وزارت مالیه درین مورد چنین میگوید: ما بسیار خوش هستیم که وسایل تجهیزاتی از قبیل موترها، موترسیکلها و ماشین اسکین برای سرحد آی خانم  را بدست می اوریم. این وسایل پولیس سرحدی مارا کمک میکند تا از سرحد خویش بطور مؤثر کنترول نمایند. بخش گمرک این ساحه نیز مجهز میگردد تا جلو رفت و امد غیر قانونی و فعالیتهای قاچاق گرفته شود.
این پروژه به کمک مالی کشور جاپان تمویل میگردد و از طریق پروژه خدمات دفتر ملل متحد (UNOPS) که با ریاست گمرکات، پولیس سرحدی و وزارت تجارت از نزدیک کار میکند، تطبیق میشود. این پروژه به دو بخش تمرکز دارد:
1. اعمار نیازمندی های اولیه از قبیل دفتر، مسکن و گدامها در ساحه سرحدی آی خانم،
2. تجهیز وسایل و اموزش کارمندان گمرکات و پولیس سرحدی
گسترش ناامنی ها در شمال کشور کنترول سرحد میان افغانستان- تاجکستان را مشکل ساخته است و نیاز به توجه بیشتر دارد تا جلو ناامنی و رفت آمد غیر قانونی گرفته شود، باوجود این همه مشکلات ولایت تخار برای تجارت مشروع جایگاه مهم می باشد و با کنترول نمودن گمرکات، عواید ملی کشور افزایش خواهد یافت.
پروژه خدمات دفتر ملل متحد (UNOPS) سعی میورزد که وسایل دیگر را نیز خریداری نموده تا بسات دوم که شامل پل استحکامی ، ماشینهای مخصوص برای بلند کردن مواد سنگین، وسایل دفتر، وسایل تشخیصیه مواد مخدر، وسایل ارتباط، ماشین اسکین و وسایل تفتیش را احتوا میکند،نیز مهیا سازد.
امور ساختمانی در مرحله اکمال است و در در ماه اپریل سال ۲۰۱۱ به بهره داری سپرده می شود، ولی اموزشهای مختلف برای کارمندان گمرکات و پولیس سرحدی در آینده نزدیک آغاز خواهد گردید.
مقامات دولتی و باشندگان محل از مجهز شدن سرحدات با وسایل جدید که رفت و آمد مردم و مواد را اسان میسازد، اظهار قدردانی میکنند. توقع میرود که در نتیجه این پروژه تجارت افزایش یابد و اقتصاد مردم رونق پیدا کند تا برای مردم بی بضاعت یک بدیل خوب معشیت ایجاد گردد.