تداوم نشست استماعیۀ سال مالی ۱۳۹۸

 3 میزان 1397: محترم داکتر محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور زیربناء دیروز مؤرخ 3 میزان ۱۳۹۷ به تداوم نشست های استماعیه سال مالی ۱۳۹۸ با هیأت محترم ریاست عمومی امنیت ملی، رهبری ادارۀ ملی استندرد و ریاست دفتر مقام عالی ریاست جمهوری نشست های جداگانۀ استماعیه را در خیبرهال وزارت مالیه دایر نمود.

 طی این نشست ها سرپرست وزارت مالیه خطوط اساسی استماعیۀ ۱۳۹۸ را بیان نموده و با مسئولین ادارات متذکره در رابطه به موضوعات بودجوی و صرفه جوئی در ده درصد بودجه این ادارات جهت رسیدن  به خود اتکائی مالی بحث و تبادل نظر نمود.

همچنان هیأت محترم ریاست عمومی امنیت ملی، رهبری ادارۀ ملی استندرد و ریاست دفتر مقام عالی ریاست جمهوری مطابق اجنداء ضروریات بودجوی ادارات متذکره بشمول مسایل جندر را ارائه نمودند که در مورد کمیتۀ بودجه با ایشان بحث همه جانبه نموده و فیصله های لازم اتخاذ گردید.