وزارت همکاریهای اقتصادی و انکشاف آلمان به ارزش 20 میلیارد افغانی به افغانستان کمک مالی خواهد نمود؛

حکومت آلمان همکاری های  انکشافی با افغانستان را ادامه می دهد:

کابل، بتاریخ ۲۶ سپتامبر سال ۲۰۱۸ –مذاکرات حکومتی پیرامون همکاری های انکشافی میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری فدرال آلمان برای سال ۲۰۱۸ به ریاست مشترک محترم داکتر محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری و محترم دوکتور هیننگ پلاتی، رئیس بخش افغانستان/پاکستان در وزارت همکاریهای اقتصادی و انکشاف آلمان موفقانه پایان یافت. طی این مذاکرات وزارت همکاریهای اقتصادی و انکشاف آلمان (BMZ) به ارزش بیش از 20  میلیارد افغانی(234 میلیون یورو) سرمایه گذاری را تعهد نمودند که تفاهمنامۀ آن رسماً توسط سرپرست وزیر مالیه افغانستان و رئیس بخش افغانستان/پاکستان در وزارت همکاریهای اقتصادی و انکشاف آلمان به امضا رسید. از سال ۲۰۰۱ بدینسو، حکومت آلمان حدود 345 میلیارد افغانی (4.06 میلیارد یورو) در افغانستان سرمایه گذاری کرده است.

سرپرست وزارت مالیه ضمن قدردانی و تشکر از کمک های انکشافی کشور دوست آلمان امضاء این قرارداد را یک فصل تازه همکاری میان حکومت افغانستان و آلمان خواند. وی افزود: این کمک به حکومتداری خوب، انکشاف پایدار اقتصادی، توسعۀ شهری و زیربنای ولسوالی ها و و ثبات سازی متمرکز خواهد شد.

محترم دوکتور هیننگ پلاتی، رئیس بخش افغانستان/پاکستان در وزارت همکاریهای اقتصادی و انکشاف آلمان در بیانیۀ افتتاحیه اش چنین اظهار داشت: "آلمان به مثابۀ یک شریک  مطمئن و دراز مدت برای انکشاف افغانستان و مردم این کشور متعهد باقی می ماند. چنانچه ما در گذشته نیز متعهد بوده ایم. در بروکسل، ما برای بازسازی ملکی و انکشاف در افغانستان الی ۱،۷ میلیارد یورو را طی سالهای ۲۰۱۷-۲۰۲۰ تعهد نموده ایم. این بلندترین تعهد ما در یک مرحله به یک کشور در سراسر جهان بشمار می آید."

هدف از همکاری افغان-آلمان همانا بهبودبخشیدن شرایط زندگی و درونماهای آیندۀ شهروندان افغانستان است تا آنها عاری از تأثیرات فقر، مهاجرت، خشونت یا افراطیت از زندگی شان لذت ببرند. امروز آلمان متعهد گردید که به حمایت خویش از مبارزه برضد فساد اداری، افزایش سهمگیری مردم در پروسه های تصمیم گیری و تقویت بخشیدن حکومتداری خوب ادامه می دهد. چون از فواید انکشاف افغانستان باید مردمیکه در این کشور زندگی می کنند مستقیماً مستفید شوند، در اولویتهای ما ایجاد فرصتهای پایدار عایدآفرین و حمایت از رشد اقتصادی و نیز بهبود تهیۀ برق و آب به مردم شامل می باشند. اهداف ما با پالیسیهای افغانی مانند چارچوب صلح و انکشاف ملی افغانستان و برنامه های اولویتهای ملی کاملاً سازگار می باشد.

محترم  پیتر پروگیل، سفیر آلمان در افغانستان اضافه نمود: "آلمان به همکاری و سرمایه گذاری دوامدار در بازسازی ملکی و انکشاف اقتصادی افغانستان متعهد می باشد. رشد حکومتداری خوب و بهبودبخشیدن شرایط زندگی تمام مردم افغانستان کلید ایجاد یک محیط مساعد برای مصالحه و صلح در افغانستان جنگ زده به شمار می آید."

آلمان در مقابل سرمایه گذاریهای خویش از حکومت افغانستان انتظار دارد تا تعهدات خویش را مبنی بر انجام اصلاحات در عرصه های حکومتداری خوب، مبارزه علیه فساداداری، حقوق زنان و سهمگیری اقتصادی انجام دهد. در آینده، ادارۀ همکاری افغان-آلمان همکاری با شرکای اصلاحات جانب افغانی را توسعه خواهد بخشید و بگونۀ فزاینده برای رشد شفافیت، مالکیت افغانی و سمتیابی انکشافی استفاده خواهد کرد. در عرصه های که نشانۀ پیشرفت اصلاحات به مشاهده نرسد ، ممکن است حمایت ما کاهش یابد یا کاملاً متوقف گردد.

قابل تذکر است که امروز مؤرخ 27 سپتامبر نتایج و پیامد های این نشست طی کنفرانس مطبوعاتی توسط محترمه ناهید سرابی، معین پالیسی وزارت مالیه، محترم دوکتور هیننگ پلاتی، رئیس بخش افغانستان/پاکستان در وزارت همکاریهای اقتصادی و انکشاف آلمان و محترم  پیتر پروگیل، سفیر آلمان مقیم کابل در مرکز رسانۀ های حکومت اعلام گردید.

استراتیژی نوین انکشافی آلمان عبارت است از: تحکیم مالکیت افغانی، سند موضعگیری آلمان پیرامون همکاری انکشافی با افغانستان. استراتیژی و معلومات مزید در بارۀ پروژه های آلمان را می توانید آنلاین در لینک ذیل مطالعه نمائید:www.gc-afg.de

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif