حمید الله عبداللهی به حیث سرپرست ریاست انترکانتیننتال معرفی گردید

 15 میزان 1397: محترم حمید الله عبداللهی که اخیرا به اساس حکم مقام عالی ریاست جمهوری تقرر حاصل نموده است، دیروز مؤرخ ۱۵ میزان ۱۳۹۷ از سوی محترم مقبول احمد، رئیس عمومی دفتر وزارت مالیه و نماینده گان هیئت مدیرۀ هوتل انترکانتیننتال به کارمندان این هوتل معرفی گردید.

در مراسمی که به همین مناسبت در هوتل انترکانتیننتال برگزار گردیده بود، سهمداران این هوتل و شماری از کارمندان اشتراک داشتند.

محترم مقبول احمد، رئیس عمومی دفتر وزارت مالیه در رابطه به معرفی سرپرست جدید هوتل متذکره گفت هوتل انترکانتیننتال را یک اعتبار و هویت ملی خواند. وی از تمام کارمندان این هوتل درخواست نمود تا در نگهداشتن اعتبار و جمع آوری عواید این هوتل با رئیس جدید التقرر همکاری همه جانبه نمایند.

محترم حمید الله عبداللهی، سرپرست جدید هوتل انترکانتیننتال از اعتماد تمام سهمداران هوتل تشکری نموده و تعهد سپرد که در بخش های مبارزه علیه فساد و ازدیاد عواید این هوتل از هیچ نوع تلاش دریغ نخواهد ورزید.