اولین اجلاس کمیسیون همکاری های مشترک اقتصادی و تجارتی افغانستان و عربستان سعودی در ریاض برگزار گردید

 ۱۶ میزان ۱۳۹۷:  اولین اجلاس کمیسیون همکاری های مشترک اقتصادی و تجارتی افغانستان و عربستان سعودی  امروز مؤرخ ۱۶ میزان ۱۳۹۷  به ریاست مشترک محترم داکتر محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور زیربناء و محترم داکتر مجید بن عبدالله الغاصب، وزیر تجارت و سرمایه گذاری عربستان در شهر ریاض پایتخت این کشور برگزار گردید.

در اجلاس  در رابطه به همکاری های دو جانبه، تقویت روابط اقتصادی و تجارتی میان دو کشور، جلب سرمایه گذاری، انرژی، تطبیق پروژه های انکشافی، همکاری های تخنیکی، ترانسپورتی، حکومتداری خوب، استخراج معادن، تجارت و ترانزیت، همکاری های منطقوی و دیگر مسایل ذیعلاقه بحث همه جانبه نمودند.

محترم داکتر محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه ضمن تشکری از کمک های سخاوتمندانۀ عربستان سعودی،  اجلاس همکاری های مشترک را مهم خوانده گفت:"  این اجلاس باعث توسعۀ همکاری های اقتصادی میان دو کشور می گردد و  جانب افغانستان آماده است که توافقنامۀ تجارتی را جهت ارتقاء و حمایت دوجانبه از سرمایه گذاری امضاء نماید".  وی افزود که ایجاد کمیسیون متذکره میان دو کشور فصل جدیدی همکاری های استراتیژیک و اقتصادی را باز نموده و روابط اقتصادی و تجارتی دو کشور را مستحکم تر می سازد.

قابل تذکر است که سرپرست وزارت مالیه طی سفر رسمی به عربستان سعودی به منظور تقویت هرچه بیشتر روابط تجارتی و اقتصادی میان دو کشور با برخی مقامات عالیرتبه و سکتور خصوصی این کشور ملاقات خواهد نمود.