جلسات استماعیۀ بودجه ملی سال مالی 1398 خاتمه یافت

 ۱۷ میزان ۱۳۹۷: به تداوم جلسات استماعیه بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۸، امروز مؤرخ ۱۷ میزان ۱۳۹۷ آخرین نشست استماعیۀ با وزارت های امور خارجه و اقتصاد  تحت ریاست محترم داکتر محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور مقام عالی ریاست جمهوری در امور زیربناء در خیبرهال این وزارت دایر گردید.

در این نشست ها، سرپرست وزارت مالیه ضمن بیان اهداف و چارچوب اصلی نشست های استماعیۀ سال مالی ۱۳۹۸، کارکرد ها و پلان های آیندۀ انکشافی وزارت های متذکره را استماع نمود.

سرپرست وزارت مالیه  با ایشان در رابطه به نیازمندی های بودجوی وزارت های متذکره، درنظرگرفتن اولویت های شان در بودجۀ ملی سال مالی آینده مطابق به امکانات مالی بحث و تبادل نظر نمود.

وزارت های مالیه، امور خارجه  و اقتصاد بشمول مسایل جندر نیازمندی های بودجوی شان را به جلسه ارائه نموده و در زمینه تصامیم لازم اتخاذ گردید.

قابل تذکر است که جلسات استماعیۀ سال مالی ۱۳۹۸ در ۲۵ سنبله سال جاری با اشتراک اعضای کمیته بودجه و نماینده گان جامعه مدنی آغاز و امروز مؤرخ ۱۷  میزان ۱۳۹۷ اختتام یافت. بعد از این مرحله ارقام جمع آوری شده، نهائی و به زودی اولین مسودۀ بودجۀ ملی سال آینده غرض تأیید به کابینه فرستاده شده و بعد از تائیدی کابیه به تاریخ ۱۵عقرب عرض تصویب به شورای ملی ارائه می گردد.