سرپرست وزارت مالیه در اجلاس سالانۀ هیئت مدیران صندوق بین المللی پول و بانک جهانی اشتراک ورزید

 21 میزان 1397: محترم داکتر محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور زیبربناء که در رأس یک هیئت عالیرتبه به شهر بالی اندونیزیا سفر نموده،  دیروز مؤرخ ۲۰ میزان ۱۳۹۷ در اجلاس سالانۀ هیئت مدیران صندوق بین المللی پول و بانک جهانی اشتراک ورزید.

در این اجلاس در رابطه به کاهش فقر، تغییر اقلیم، انکشاف تکنالوژی و چگونگی تاثیرات آن در زنده گی روزمره و دیگر مسایل مهم جهانی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

قابل تذکر است که در این جلاس همه ساله در مورد تصامیم مهم که نیازمند تصویب دولت ها است و دیگر مسایل بزرگ جهانی بحث صورت می گیرد.