تهداب گذاری تعمیر اداری و لابراتوار گمرک میدان هوائی بین المللی حامد کرزی

سنگ تهداب تعمیر اداری و لابراتوار گمرک میدان هوائی بین المللی حامد کرزی امروز مؤرخ ۲۵ میزان ۱۳۹۷ توسط محترم احمد رشاد پوپل، رئیس عمومی گمرکاتگذاشته شد.

در مراسم تهداب گذاری این ساختمان ها شماری از کارمندان وزارت مالیه اشتراک داشتند. تعمیر اداری میدان متذکره با مساحت ۲۶۱۳ متر مربع در سه طبقه و تعمیر لابراتوار با مساحت ۲،۱۴۵ متر مربع در یک طبقه اعمار خواهد گردید. تکمیل امور ساختمانی تعمیر اداری در مدت ۱۸ ماه و تعمیر لابراتور در مدت شش ماه تقویمیپیش بینی گردیده است.

محترم احمد رشاد پوپل گفت که با ساخت این تعمیرها تهسیلات بیشتری برای کارمندان ایجاد گردیده و در زمینه شفافیت و استندرد سازی گمرکات مؤثر واقع خواهد شد.

امروز گمرکات طیف وسیعی از وظایف را بشمول نظارت از کیفیت بعضی از صادرات و واردات، حافظت از صحت عامه، حفظ آثار تاریخی و فرهنگی، زیست محیطی، جلوگیری و مبارزه با قاچاق اقلام تجارتی، ایجاد زمینه برای تجارت قانونمند، مبارزه با پول شویی و حتی توسعه تجارت با سایر واحد های سیاسی را به عهده دارد. اعمار ساختمان های مجهز و معیاری گام کوچکی به سمت تحول در این نهاد مهم بشمار می رود.