آغاز کار عملی شش هزار مکتب جدید در ۳۴ ولایت کشور

 ۲۶ میزان ۱۳۹۷: طبق وعدۀ رئیس جمهور در آغاز سال تعلیمی مبنی بر اعمار شش هزار مکتب جدید در سراسر کشور، کار عملی اعمار این مکاتب امروز مؤرخ ۲۶ میزان ۱۳۹۷ از قریۀ قول نعمت ولسوالی گلدرۀ کابل توسط حکومت افغانستان آغاز گردید. به اساس این برنامه قرار است طی دو سال آینده شش هزار مکتب در ۳۴ ولایت کشور بادرنظرداشت شرایط اقلیمی و کیفیت مناسب اعمار  گردد. این مکاتب در چارچوب برنامۀ ملی میثاق شهروندی اعمار و هزینۀ ساخت و ساز آن متشرکاً توسط حکومت و شرکاء بین المللی پرداخت میگردد.

در مراسم افتتاح این برنامه محترم داکتر محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور زیربناء، محترم مجیب الرحمان کریمی، وزیر احیاء و انکشاف دهات، محترم میرویس بلخی، سرپرست وزارت معارف، مسئولین ادارات مختلف دولتی، متنفذین و شماری از اهالی این ولسوالی اشتراک داشتند.

محترم دکتر محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه در رابطه به ساخت این مکاتب گفت:" با تکمیل و بهره برداری از این مکاتب می توانیم اهداف بزرگ ملی را مانند دسترسی بیش از دو میلیون کودک بشمول بخش اعظم طبقه اناث به مکاتب مجهز، بلند رفتن کیفیت تعلیم و تربیه، کاهش بیسوادی و افزایش ظرفیت نیروی بشری، ایجاد هزاران شغل مستقیم و غیر مستقیم برای شهروندان و استخدام هزاران معلم به اساس رقابت آزاد بدست بیاوریم."

محترم مجیب الرحمان کریمی، وزیر احیاء و انکشاف دهات گفت:" جلالتمآب رئیس جمهور بخاطر معیاری سازی سیستم تعلیم و تربیه در کشور، درآغاز سال تعلیمی ۱۳۹۷ وعدۀ اعمار شش هزار مکتب جدید را سپرده بودند. امروز کار ساخت این شش هزار مکتب را آغاز می‌کنیم. وی افزود:" با توجه به شرایط اقلیمی و جغرافیایی، ۲۸ نقشه‌ مختلف برای مکاتب دیزاین شده است، که به چهار کتگوری تقسیم می‌شوند: تعمیرهای ۶ صنفی، ۸ صنفی، ۱۰ صنفی و ۱۲ صنفی. در جریان کار ساخت این مکاتب برای تعداد زیادی از هموطنان ما زمینه کاریابی فراهم گردیده و در ساخت این مکاتب از مواد ساختمانی محلی کار گرفته می‌شود.که  هزینۀ ساخت آن ۱۷۵ میلیون دالر امریکائی می باشد."

محترم میرویس بلخی، سرپرست وزارت معارف از تلاش های  سرپرست وزارت مالیه بخاطر تکمیل طرح و پلان کاری این مکاتب و از وزیر احیاء و انکشاف دهات بخاطر تطبیق این پروژه ملی تشکری نموده و ساخت این مکاتب زمینۀ دسترسی متعلمین به مکاتب مجهز را از ۵۰ درص به ۸۰ درصد افزایش خواهد داد.

برنامۀ متذکره طی دو مرحله تطبیق می گردد؛ مرحلۀ نخست آن با اعمار حدود ۲۶۴۷  باب مکتب در سال اول تطبیق گردیده و مرحلۀ دوم آن با ساخت و ساز بیش از سه هزار باب مکتب الی وسط سال ۱۳۹۹ در ۳۴ ولایت کشور تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد.

با تکمیل این پروژه زمینه دسترسی بیش از دو میلیون متعلم به تعلیم و تربیه با کیفیت مساعد و باعث کاریابی هزاران شهروند کشور بشکل مستقیم و غیر مستقیم می گردد. همچنان این برنامه باعث کاهش بی سوادی و بلند رفتن ظرفیت منابع بشری می شود که از طریق آن حکومت هزارات معلم جوان و متجرب را از طبقۀ ذکور و اناث از طریق رقابت آزاد و اصلاحات اداری استخدام می تواند.