جلسۀ شورای عالی اقتصادی طرح فروش وصل تیکام را به مجتمع شرکت های الکوزی در پرنسیپ مورد تائید قرار داد

هفدهمین جلسۀ شورای عالی اقتصادی دیروز مؤرخ اول عقرب ۱۳۹۷ تحت ریاست داکتر محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور زیربناء در ارگ دایر گردید.

در این جلسه، در رابطه به طرح خریداری شرکت وصل تیلیکام توسط شرکت الکوزی، طرح تثبیت قیمت جواز خدماتی پستی، طرح اشتراک افغانستان در پروگرام کیوب ست، طرح ایجاد شبکۀ رسانیدن فایبر نوری به درب منزل، طرح ایجاد سیستم ثبت شمارۀ بین المللی و وسایل تیلفون همرا و طرح حصول باقیات شرکت های مخابراتی از بابت شماره های تخصیص داده شده بحث و تبادل نظر صورت گرفته و در زمینه تصامیم لازم اتخاذ گردید.

جلسۀ شورای عالی اقتصادی پس از بحث های همه جانبه طرح وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی را مبنی بر خریداری شرکت وصل تیلیکام توسط شرکت الکوزی در پرنسیپ مورد تائید قرار داده، فیصله نمود تا در این زمینه به ادارۀ اترا ۹۰ روز وقت داده شود تا بعد از بررسی ابعاد مختلف این طرح توسط ادارۀ متذکره، موضوع به جلسۀ موکول گردد.

جلسه در مورد طرح رسانیدن شبکۀ فایبر نوری به درب منازل فیصله نمود که در این زمینه یک پلان ساخته شود تا  طرح متذکره از انحصار طلبی خارج گردیده و زمینۀ مزایدۀ این موضوع با چندین شرکت فراهم گردد.

همچنان جلسۀ شورای عالی اقتصادی موضوع ثبت شمارۀ بین المللی و وسایل تیلفون همراه را در پرنسیپ مورد تائید قرار داده و به ادارات ذیربط هدایت داد تا بالای میکانیزم عملی شدن آن کار نمایند و موضوع را به جلسۀ بعدی شورا ارائه بدارند.