معافیت جرایم مالیاتی۹۵ فیصد، مالیه دهنده گان الی اخیر سال مالی ۱۳۹۷ تمدید گردید

 6 عقرب 1397: وزارت مالیه طی کنفرانس مطبوعاتی امروز مؤرخ ۶ عقرب ۱۳۹۷ از تمدید زمان معافیت جرایم مالیاتی ۹۵ فیصد، مالیه دهنده گان الی اخیر سال مالی جاری خبر داد.

در برنامۀ که به همین مناسبت در مرکز رسانه های حکومت برگزار گردیده بود محترم عبدالله رقیبی، معین عواید و گمرکات وزارت مالیه، محترم عبدالحبیب حدران، رئیس عمومی عواید، محترم خان جان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع و محترم رحیم الله سمندر، رئیس هیئت عامل اتاق صنایع، اشتراک داشتند.

محترم عبدالله رقیبی، معین عواید و گمرکات وزارت مالیه گفت:" تطبیق طرزالعمل معافیت جرایم مالیاتی ۹۵ فیصد که در اصولنامۀ بودجۀ ملی سال  ۱۳۹۷ تصویب گردیده، یک گام بزرگ در راستای رشد و تقویت سکتور خصوصی می باشد. بخاطر استقبال سکتور خصوصی و مالیه دهنده گان از این ابتکار وزارت مالیه، حکومت این معافیت را الی اخیر سال مالی جاری تمدید نمود."

محترم عبدالحبیب حدردان، رئیس عمومی عواید گفت که حکومت غرض ایجاد تسهیلات برای مالیه دهنده گان طرزالعمل معافیت جرایم مالیاتی ۹۵ فیصد را وضع نموده و به مدت ۹ ماه تطبیق نمود که بشمول مالیه دهنده کوچک، متوسط و بزرگ بیش از ۸ هزار شرکت حسابات مالیاتی خویش را تصفیه نمودند، با تطبیق این فیصله بیش از ۲۰ میلیارد افغانی را برای سکتور خصوصی از بابت جرایم مالیاتی معافیت دادیم.

محترم خان جان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان ضمن استقبال از ابتکار وزارت مالیه و تشکری از تمدید معافیت جرایم مالیاتی گفت:" معافیت جرایم مالیاتی باعث رشد و تقویت سکتور خصوصی گردیده و همچنان باعث تجدید جواز نامه و حمایت سرمایه گذاری در کشور می گردد:" وی از تمام مالیه دهنده گان درخواست نمود تا از این امتیاز که وزارت مالیه برای ایشان داده است، استفاده نموده و هرچه سریعتر حسابات مالیاتی خویشرا تصفیه نمایند.

محترم سمندر، رئیس عامل اتاق های صنایع ضمن استقبال از طرح حکومت، گفت که در حدود ۶۰ فیصد شرکت های تولیدی از این معافیت استفاده نموده  و حسابات خویشرا تصفیه نمودند. وی تعهد سپرد تا متباقی مالیه دهنده گان که جرایم مالیاتی شان باقی مانده است را تشویق به تصفیۀ حسابات مالیاتی نماید.

قابل تذکر است که مطابق اصولنامۀ جرایم مالیاتی سال مالی ۱۳۹۷، مالیه دهنده گانی که بابت جرائم مالیاتی را در جریان سال مالی۱۳۸۱ الی ۱۳۹۶ تصفیه نکرده باشند، در صورتی که اصل مالیه با ۵ فیصد جرائم مالیاتی را تأدیه نمایند، از پرداخت جرائم مالیاتی متباقی معاف می گردند. که این فیصله  در مرحله نخست الی مدت ۹ ماه قابل اجراء بود. حکومت به منظور تشویق مالیه دهنده گان و سکتور خصوصی، همچنان استقبال ایشان از این طرح،  معافیت جرایم مالیاتی را الی اخیر سال مالی جاری تمدید نمود.