رئیس ادارۀ کمک های وزارت مالیه معرفی گردید

 6 عقرب 1397: رئیس ادارۀ کمک های وزارت مالیه که اخیرا به اساس حکم مقام عالی ریاست جمهوری تقرر حاصل نموده است، از طرف معینان مالی و پالیسی وزارت مالیه به کارمندان این ریاست معرفی گردید.

در این مراسم که شماری از رؤسا و کارمندان وزارت مالیه اشتراک داشتند، محترم خالد پاینده، معین مالی این وزارت ضمن تشکری از کارکردهای محترم مصطفی آریا، رئیس اسبق ادارۀ کمک ها، برای رئیس جدید این اداره آرزوی مؤفقیت نمود. وی از کارمندان ریاست متذکره درخواست نموده که با محترمه الکوزی برای  تنظیم  هرچه بیشتر کمک ها در ترتیب همکاری نمایند.

محترمه ناهید سرابی، معین پالیسی وزارت مالیه محترمه سلما الکوزی را یک مدیر توانا یاد نموده و برایش در امور محوله آرزوی مؤفقیت نمود.

قابل تذکر است، که محترم سلما الکوزی، قبل از این به حیث رئیس تطبیق و همآهنگی برنامه های دارای اولویت ایفای وظیفه می نمود.