سرپرست وزارت مالیه با تجار ملی مقیم ترکمنستان ملاقات نمود

12 عقرب 1397:  محترم داکتر محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور زیربناء که در رأس هیئت عالیرتبه به منظور اشتراک در کمیسیون مشترک اقتصادی و تجارتی میان افغانستان و جمهوری ترکمنستان عازم این کشور گردید، درحاشیۀ اجلاس کمیسیون متذکره بتاریخ ۱۱ عقرب ۱۳۹۷ با تجار ملی که از ترکمنستان مواد نفتی وارد می کنند ، دیدار نمود.
سرپرست وزارت مالیه ضمن شریک ساختن طرزالعمل حکومتی در زمینه تورید مواد نفتی به ایشان، مشکلات آنها را از نزدیک استماع نموده و به آنها اطمینان داد که مطابق قوانین نافذه به مشکلات ایشان رسیده گی صورت خواهد گرفت.