اولین محمولۀ تجارتی صادراتی آزمایشی تحت سیستم تیر از افغانستان به پاکستان منتقل گردید

 12 عقرب 1397: اولین محمولۀ تجارتی صادراتی آزمایشی افغانستان مؤرخ ۱۲ عقرب ۱۳۹۷ که حاوی ۲۵ تن سیب بود، تحت سیستم ترانسپورت بین المللی جاده ای (TIR) از این کشور به پاکستان منتقل گردید.

در مراسمی که به مناسبت افتتاح این پروسه در اکادمی مالیات و گمرکات برگزار گردیده بود، محترم عبدالله رقیبی، معین عوادید و گمرکات وزارت مالیه، محترم امام محمد وریماج، معین مالی و اداری وزارت ترانسپورت، محترم محمد یونس مهمند، معاون اتاق های تجارت، نماینده گان سکتور خصوصی و شماری از رؤسا و کارمندان ادارات ذیربط اشتراک داشتند.

محترم امام محمد وریماج، معین مالی و اداری وزارت ترانسپورت ضمن بیان اهمیت سیستم تیر گفت که با آغاز فعالیت سیستم متذکره سهولت، مصئونیت و شفافیت در سیستم ترانسپورت به میان خواهد آمد. وی افزود که استفاده از سیستم تیر باعث افزایش صادارت افغانستان به کشور های همسایه گردیده و در رشد و شکوفائی اقتصادی افغانستان نقش زیادی دارد.

محترم حاجی محمد یونس مهمند، معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان گفت که استفاده از سیستم تیر تسهیلات زیادی را برای تجار ملی و افغانستان به وجود آورده و با استفاده از آن میتوان اضافه وزن عراده جات تناژ بلند را به صورت استندرد کنترول و نظارت نمود.

محترم عبدالله رقیبی، معین عواید و گمرکات وزارت مالیه ضمن خرسندی از آغاز بکار سیستم متذکره گفت:" سیستم تیر باعث افزایش سرعت، دقت و شفافیت  در امور حمل و نقل گردیده و تسیهلات زیادی را در امور تجارتی ایجاد می نماید. وی افزود که معینیت عواید و گمرکات مصمم به تطبیق این سیستم بوده و در چارچوب قوانین نافذه با تمام ادارات ذیربط در مرکز و ولایات همکاری خواهد نمود.

قابل تذکر است که کشور های عضو سیستم ترانسپورت بین المللی جاده ای به راحتی قادر خواهند بود تا اموال تجارتی شان را به یکدیگر و از این طریق به کشورهای سومی نیز انتقال بدهند، که در حال حاضر بشمول افغانستان ۷۴ کشور جهان عضویت این سیستم را دارد.