معین مالی وزارت مالیه با وزیر کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین دیدار نمود

 13 عقرب 1397: محترم خالد پایند، معین مالی وزارت مالیه امروز مؤرخ ۱۳ عقرب ۱۳۹۷ با محترم فیض الله ذکی، وزیر کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین دیدار نمود.

در این دیدار طرفین در رابطه به پرداخت معاش متقاعدین در سال جاری و سال آینده، ساخت ده واحد پرورشگاه برای اطفال، مصرف بودجۀ انکشافی این وزارت بادرنظرداشت مؤثریت، مثمریت و اولویت ها، بودجۀ سال آینده وزارت متذکره و دیگر مسایل مرتبط بحث نمودند.