پروتوکول واگذاری دستگاه موجود بند کجکی با شرکت ساختمانی 77 امضاء گردید

 14 عقرب 1397: هژدهمین جلسۀ شورای عالی اقتصادی دیروز مؤرخ ۱۳ عقرب ۱۳۹۷ تحت ریاست داکتر محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور زیربناء در ارگ دایر گردید.
در این جلسه، در رابطه به تائید صورت جلسه(۱۷) سال ۱۳۹۷ شورای عالی اقتصادی، طرح تجارتی ایجاد مرکز پروسس عناب در ولایت فراه، طرح توسعۀ سیستم پرداخت الکترونیکی، گزراش از پیشرفت تجارت و پروسس جلغوزه، درخواست افزایش دو پرواز (دبی-کابل) شرکت فلای دبی و وضعیت فعلی و تامین پلان برق پارک صنعتی بحث و تبادل نظر صورت گرفته و در زمینه تصامیم لازم اتخاذ گردید.


جلسۀ شورای عالی اقتصادی بعد از بحث های همه جانبه در مورد گزارش پیشرفت تجارت و پروسس جلغوزه و گزارش وضیعت فعلی و تأمین پلان برق پارک‌های صنعتی، از کارکردهای ریاست زراعت خوست و د افغانستان برشنا شرکت قدردانی نموده و مشوره‌های مؤثر را جهت ایجاد مراکز پروسس جلغوزه، رشد زنجیره تولید جلغوزه، تجاری‌ سازی محصول و رشد بازاریابی در سایر کشورهای دنیا ارائه نموده و افزود که د افغانستان برشنا شرکت مؤظف است برق کافی به مرکز پروسس جلغوزه در ولایت خوست فراهم نموده، و بعد از رسیدن لین برق 500 هزار ازبکستان برق مورد نیاز سایر پارک‌های صنعتی را در ولایات مختلف تأمین نماید.
جلسه شورا بعد از ارزیابی های جوانب مختلف درخواست ادارۀ هوانوردی ملکی امارات متحده عربی مبنی بر تزئید دو پرواز (دُبی – کابل) شرکت هوایی فلای دُبی، اجازۀ افزایش دو پرواز برای شرکت متذکره را خلاف درخواست شرکت در مسیر دُبی – کندهار برای شش ماه منظور نمود.
در اخیر جلسه، طبق هدایات شماره 13، 29 و 42 سال 1395 شورای عالی اقتصادی، پروتوکول واگذاری دستگاه موجود بند کجکی هلمند به کمپنی ساختمان ترکی 77 غرض کنترول، مراقبت، بهره برداری و تجهیز بهتر دستگاه کجکی هلمند به امضاء رسید.