جلسۀ شورای عالی زیربنائی دایر گردید

 ۱۴ عقرب ۱۳۹۷: جلسۀ شورای عالی زیربنائی مؤرخ ۱۴ عقرب ۱۳۹۷ تحت ریاست سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور زیربناء با اشتراک محترم روشان ولسمل، سرپرست وزارت شهر سازی و مسکن، محترم امان الله غالب، د افغانستان برشنا شرکت محترم محمد گل خُلمی، معین انرژی وزارت انرژی و آب و مسئولین و نماینده گان  وزارتخانه های مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، شاروالی کابل در خیبرهال وزارت مالیه دایر گردید.

در این جلسه در رابطه به حکومتداری الکترونیکی، لین انتقال برق ترکمنستان از طریق خاک افغانستان به پاکستان، پروژه سرک های که از طریق بانک انکشاف آسیائی تمویل می گردد، پروژه برق ترکمنستان به ولایت هرات و دیگر مسایل مرتبط بحث و تبادل نظر صورت گرفته و تصامیم لازم اتخاذ گردید.

جلسه فیصله نمود تا پروژه برقی که از ترکمنستان به ولایت هرات می آید الی اخیر سال آینده باید تکمیل گردد، همچنان در مورد حکومتداری الکترونیکی میان وزارتخانه های عدلیه و مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و در رابطه به پروژه سرک ها با وزارت فواید عامه مجالس دایر گردد تادر در رابطه به موضوعات فوق الذکر بطور همه جانبه نظر سنجی صورت گیرد.