گراف مصرف بودجۀ انکشافی واحدهای بودجوی بشکل مؤثر و عرضۀ خدمات بهتر به مردم افزایش چشمگیری خواهد یافت

 16 عقرب 1397: محترم خالد پاینده، معین مالی وزارت مالیه به تداوم جلسات مصرف بودجۀ انکشافی واحد های بودجوی امروز مؤرخ ۱۵ عقرب ۱۳۹۷ با مسئولین وزارتخانه های تجارت و صنعت، فواید عامه، مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، انرژی و آب، شاروالی کابل و د افغانستان برشنا شرکت بطور جداگانه ملاقات نمود.

در این ملاقات های جداگانه در رابطه به مصرف بودجۀ انکشافی ادارات متذکره، پلان های مالی و تدارکاتی این ادارات و عرضۀ خدمات بهتر به مردم بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

مسئولین واحد های بودجوی متذکره وعده سپردند تا مصرف بودجۀ انکشافی شانرا بادرنظرداشت مؤثریت، مثمریت و عرضۀ خدمات بهتر به مردم الی اخیر سال مالی جاری بطور چشمگیر افزایش دهند.


قابل تذکر است که وزارت مالیه به منظور مصرف مثمر و شفاف بودجۀ انکشافی سال مالی ۱۳۹۷ با سائر واحد های بودجوی نیز چنین جلساتی برگزار خواهد نمود.