نزدهمین جلسۀ شورای عالی اقتصادی دایر گردید

  ۱۹ عقرب ۱۳۹۷: نزدهمین جلسۀ شورای عالی اقتصادی بتاریخ 17 عقرب 1397 تحت ریاست داکتر محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور زیربناء در ارگ دایر گردید.

در این جلسه در رابطه به تائید صورت جلسۀ (18) سال 1397 شورای عالی اقتصادی، طرح صدور سنگ ها قیمتی و نیمه قیمتی، وضعیت فعلی و نیازمندی شرکت جید کلاس، گزارش ارزیابی قرارداد های معادن نمک، معدن طلای قره ذغن ولایت بغلان، بررسی وضعیت قراردادهای فعال ذغال سنگ و گزارش دواطلبی پروژه سنمت هرات، تراورتین پروان و مرمر ننگرهار و کنرها بحث و تبادل نظر صورت گرفته و تصامیم لازم اتخاذ گردید.