شمروز خان مسجدی: یکی از اهداف وزارت مالیه رسیدن به رشد پایدار اقتصادی و خود کفائی مالی است

 اول قوس ۱۳۹۷: دستآوردهای پایدار وزارت مالیه طی چهار سال اخیر، اصلاحات، وضعیت مالی افغانستان و پلان های آینده این وزارت امروز مؤرخ اول قوس۱۳۹۷ طی یک سمیناری برای محصلین پوهنتون امریکائی افغانستان ارائه گردید.

محترم شمروز خان مسجدی، رئیس ارتباط و آگاهی عامۀ وزارت مالیه ضمن بیان وضعیت اقتصادی، اهداف وزارت مالیه، چشم انداز مالی و تشریح پلان های آینده وزارت مالیه برای محصلین پوهنتون امریکائی افغانستان گفت:" رسیدن به رشد پایدار اقتصادی  و خود کفائی مالی از اهداف اساسی حکومت و وزارت مالیه می باشد. وی افزود:" وزارت مالیه برای رسیدن به این هدف گام های استواری برداشته است، طی چهار سال اخیر وزارت مالیه توانست که میزان عواید ملی را بیش از هفتاد درصد (از ۹۹ میلیارد به ۱۷۰ میلیارد افغانی) افزایش دهد که این افزایش عواید باعث بلند رفتن رشد اقتصادی کشور گردیده و در نتیجه آن رشد اقتصادی افغانستان از ۱.۳ فیصد به ۲.۵ درصد افزایش یافت.

رئیس ارتباط و آگاهی عامه وزارت مالیه گفت که با تطبیق اصلاحات در بخش ترتیب بودجۀ ملی وزارت مالیه توانست که مصرف بودجۀ انکشافی خویشرا از ۴۶ فیصد به ۹۵ فیصد افزایش داده و مصرف بودجۀ انکشافی حکومت طی چهار سال گذشته از ۴۴ فیصد به ۷۰ فیصد افزایش یافته است به گفته وی با پایان سال مالی جاری مصرف بودجۀ انکشافی واحد های بودجوی بشکل قابل ملاحظه افزایش خواهد یافت.

همچنان محترم مسجدی طی سمینار در رابطه به مبارزه علیه فساد، تطبیق سیستم های جامع الکترونیکی در منابع عوایدی، نحوۀ ترتیب بودجۀ ملی و مسئودۀ بودجۀ ملی سال مالی ۱۳۹۸، همکاری های منطقوی و ترانزیتی با کشور های منطقه، دستآورد های بین المللی وزارت مالیه بشمول برگزاری مؤفقانه کنفرانس بروکسل و کنفرانس امنیتی وراسا و آمادگی ها و برنامه های حکومت برای برگزاری کنفرانس جینو در اکتوبر سال جاری معلومات جامع ارائه نموده و به سوالات محصلین پاسخ داد.