برنامۀ اولویت ملی جهت رشد و انکشاف سکتور خصوصی تائید گردید

 اول قوس 1397: بیست ‌و یکمُین جلسة شورای عالی اقتصادی به تاریخ اول قوس ۱۳۹۷ تحت ریاست محترم داکتر محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری  در امور زیربناء در ارگ دایر گردید.

در این جلسه در رابطه به منشور تشبثات زراعتی، نقشه راه سکتور زراعت، برنامه اولویت ملی برای رشد و انکشاف سکتور خصوصی، بودجۀ ملی سال مالی ۱۳۹۸ و ادارۀ تنظیم خدمات مخابراتی بحث و تبادل نظر صورت گرفته و موضوعات مطروحه مورد تائید جلسه شورا قرار گرفت.

جلسه بیان نمود که برنامة اولویت ملی برای رشد و انکشاف سکتور خصوصی مهمترین سند استراتیژیک است که زمینة انکشاف و رشد سرمایه‌گذاری را مساعد ساخته و با ارایه مشوق‌های مالی وغیرمالی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را جهت سرمایه گذاری جذب می‌کند.

حکومت افغانستان با ارایه سند مذکور در کنفرانس جینوا، برنامه و اراده حکومت جهت تبدیل نمودن اقتصاد بیرون-محور (اقتصاد که محور آن‌را کمک‌های خارجی شکل می‌دهد) به اقتصاد درون-محور (اقتصاد که اساس آن تولیدات و عواید داخلی است) پیشنهاد می‌نماید.