رشد و انکشاف اقتصادی محور اصلی بحث های سرپرست وزارت مالیه و رئیس بانک جهانی برای افغانستان

 6 قوس 1397: محترم داکتر محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور زیربناء دیروز مؤرخ ۶ قوس ۱۳۹۷ در حاشیۀ نشست جینوا برای افغانستان که در سویس بزگرار گردیده است، با محترم شبهام چودری، رئیس بانک جهانی برای افغانستان در حضور محترم مصطفی مستور وزیر اقتصاد، نماینده اتاق تجارت افغانستان، نماینده گان بانک سرمایه گذاری انکشاف زیربنائی آسیا، بانک انکشاف اسلامی، اتحادیه اروپا، انکشاف بین المللی آمریکا(USAID)، نماینده گان جامعه اروپا ملاقات نمود.
در این ملاقات طرفین در رابطه به بانکداری اسلامی، مبارزه علیه فساد اداری، منابع رشد اقتصادی افغانستان بشمول منابع استخراجی و اتصال منطقوی، ترتیب بودجۀ ملی بادرنظرداشت امکانات، توازن و معیارهای بین المللی، شفافیت در جمع آوری عواید ملی و بلند بردن ظرفیت ادارات دولتی در مبارزه علیه فساد بحث نمودند.
سرپرست وزارت مالیه پیشنهاد نمود که کمک های بین المللی با درنظرداشت مؤثریت و مثمریت از طریق بودجۀ ملی به مصرف برسد که مورد حمایت اشتراک کننده گان و کشور های تمویل کننده قرار گرفت.


همچنان طی نشست متذکره سرپرست وزارت مالیه از پروژه های بزرگ اتصال منطقوی که افغانستان منحیث چهار راه ترازنیت منطقه از آن استفاده می نماید، یاد آوری نموده و افزود که افغانستان می تواند با استفاده از آن به رشد اقتصادی خویش ادامه دهد.