امضای موافقتنامۀ همکاری به ارزش ۴۷۴ میلیون یورو میان حکومت افغانستان و اتحادیۀ اروپا

 6 قوس 1397: محترم داکتر محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور زیربناء دیروز مؤرخ ۶ قوس ۱۳۹۷ موافقتنامۀ همکاری به ارزش ۴۷۴ میلیون یورو را با محترم نیوین میمیکا، کمیشنر اتحادیه اروپا برای انکشاف و همکاری های بین المللی در حاشیۀ کنفرانس جینوا به امضاء رسانیدند.

کمک متذکره را دو سال قبل اتحادیۀ اروپا در جریان کنفرانس بروکسل برای حمایت از افغانستان متعهد گردیده بود. قرار است این کمک در ظرف سه سال به مصرف برسد، از جمله کمک یاد شده ۳۱۱ میلیون یوروی آن از طریق بودجۀ ملی افغانستان به مصرف خواهد رسید.

کمک متذکره برای حمایت از بودجۀ ملی افغانستان از طریق قرار داد دولتی سازی اختصاص یافته و در بخش های عدلی و قضائی، صحت و تغذیه، حمایت از روند انتخابات، مهاجرین و بی جا شده گان ناشی از جنگ به مصرف خواهد رسید.