ستایش جامعه جهانی از تلاش ها و اقدامات اصلاحی حکومت افغانستان در کنفرانس جینوا

 ۸ قوس ۱۳۹۷: محترم داکتر محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور زیربناء و محترم تداماچی یاماماتو، نمایندۀ خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان دیروز مؤرخ ۷ قوس ۱۳۹۷ مشترکاْ نتایج نشست کنفرانس جینوا را در حضور وزراء خارجۀ ۶۲ کشور و نماینده گان ۳۵ سازمان بین المللی هدایت نمودند.

در این نشست تمام وزراء خارجه و نماینده گان  سازمان های بین المللی هریک به مدت ۲ الی سه دقیقه صحبت نمودند.

تمام اشتراک کننده گان نشست تلاش ها و اقدامات اصلاحی حکومت افغانستان را در مبارزه علیه فساد اداری، و استراتیژی این کشور برای رشد و انکشاف اقتصادی، اتصال منطقوی، پروسۀ صلح، پیشرفت بسوی دموکراسی و انتخابات و حل مشکلات موجود خشکسالی و قحطی ستایش نمودند.

آنها همچنین اظهار داشتند که  حکومت افغانستان همچنان با فساد مبارزه می کند و گام های بزرگی را برای رشد پایدار بر می دارد و به سرعت به مسئله خشکسالی و قحطی پاسخ می دهد. اشتراک کننده گان همچنان متعهد شدند که به حمایت خود از افغانستان برای تبدیل شدن این کشور به حیث یک عضو فعال، صلح پسند و پایدار جامعه جهانی ادامه دهند.

در این جلسه نماینده گان جامعه مدنی نیز در مورد پیشرفت های که تا اکنون صورت گرفته و نحوۀ پاسخ حکومت به آن صحبت کردند.