تمجید سرپرست وزارت مالیه از کارمندان ادارات عوایدی

 17 قوس 1397: محترم داکتر محمد همایون، قیومی سرپرست وزارت و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور زیربناء دیروز مؤرخ ۱۶ قوس ۱۳۹۷  طی ضیافت شام در هوتل انترکانتینتال از سعی و تلاش کارمندان ادارات عوایدی تمجید نمود.

محترم قیومی گفت" سعی و تلاش شما قابل قدر است، همآهنگی که میان ادارات عوایدی وجود دارد باید حفظ گردد." وی افزود که سال آینده یک سال پرچالش است به منظور فائق آمدن به این چالش ها همآهنگی و همکاری هرچه بیشتر میان ادارات عوایدی بسیار مهم بوده و ما را قادر می سازد تا هدف تعیین شده در سند بودجۀ ملی را پوره نماییم.