تفاهم‌نامه های کانال خوش تپه و انتقال برق به کنر و پکتیکا و ساخت سب استیشن ها در ولایات متذکره، به امضا رسید

 18 قوس 1397: در حضورداشت محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، تفاهم‌نامه های کانال آبیاری و تولید برق خوش تپه و انتقال لین های برق از ننگرهار به کنر و از غزنی به پکتیکا و ساخت سب استیشن ها در ولایات کنر و پکتیکا، به امضا رسید.

در مراسم امضای تفاهم‌نامه مذکور که در قصر چهارچنار ارگ انجام شد و در آن داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه و شماری از مسئولین ادارات مختلف نیز حضور داشتند، تفاهم نامه های متذکره توسط محمد همایون قیومی مشاور ارشد رئیس جمهور و سرپرست وزارت مالیه و نصیر احمد درانی وزیر زراعت با سفیر امریکا، معاون ادارۀ انکشافی ایالات متحدۀ امریکا، رئیس بانک انکشاف آسیایی و رئیس شرکت برشنا، امضا گردید

.

پروژۀ آبیاری و تولید برق خوش تپه ۲۷۰ کیلومتر طول دارد که ۵۰۰ هزار هکتار زمین را آبیاری می نماید. وزارت های انرژی و آب و زراعت و همچنان ادارۀ ملی حفاظت از محیط زیست سهم داران آن می باشند. مطالعه این کانال در ولایات کندز، جوزجان و بلخ به کمک دو میلیون دالری اداره انکشافی ایالات متحدۀ امریکا در مدت ۱۲ ماه تکمیل شده است.

همچنان پروژۀ انتقال برق از ننگرهار به کنر و ساخت سب استیشن در ولایت کنر در مدت دو سال تکمیل می گردد و ۲۶ هزار خانواده از آن مستفید می شوند. این پروژه به کمک مالی ۶۰ میلیون دالری بانک انکشاف آسیایی به اکمال می رسد.

به همین ترتیب پروژه انتقال لین برق از غزنی به پکتیکا و ساخت سب استیشن در پکتیکا به کمک مالی ۶۰ میلیون دالری بانک انکشاف آسیایی در مدت دو سال تکمیل می گردد که ۳۰ هزار خانواده در شرنه مرکز آن ولایت و در ارگون از آن مستفید خواهند شد