معین اداری وزارت مالیه: در تدقیق ارزیابی فابریکات ذوب آهن توجه جدی صورت گیرد

 18 قوس 1397: جلسه کمیته عالی فروش فلزات داغمه دیروز مؤرخ ۱۸ قوس ۱۳۹۷ تحت ریاست محترم فرید حکمت، معین ادرای وزارت مالیه با اشتراک اعضای محترم کمیته عالی فروش فلزات داغمه، نماینده گان اتاق تجارت، اتاق صنایع و معادن، اتحادیه فابریکات ذوب آهن داخلی و تعداد رؤسای فابریکات ذوب آهن در مقر معینیت اداری وزارت مالیه دایر گردید.

در این جلسه، ابتدا گزارش پیشرفت کار فلزات داغمه به کمیته متذکره ارائه گردیده و مشکلات، چالش ها و پیشنهادات هیات اجرائیوی کمیته استماع گردید.

پروسه داغمه جات طی دو سال گذشته با وجود چالش ها و مشکلات مطابق به اهداف تعیین شده پیشرفت نموده و از جانب شورای عالی اقتصادی مثبت ارزیابی گردید.

از اینکه تعداد فابریکه های ذوب و تولید محصولات آهن در کشور در طی دو سال گذشته افزایش یافته و نیز  داغمه جات در ادارت دولتی رو به کاهش میباشد، جلسه به ادارات ذیربط (وزارت مالیه، وزارت اقتصاد، وزارت معادن و پطرولیم، وزارت صنعت و تجارت، اداره ملی نورم و استندرد، اداره ملی محیط زیست، اطاق های تجارت، اطاق صنعت و معادن و اتحادیه فابریکات ذوب آهن) هدایات داد تا در تدقیق ارزیابی فابریکات توجه جدی صورت گیرد.

همچنان جلسه هدایت داد تا گزارش تفصیلی از پیشرفت امور و تطبیق احکام جلالتماب ریس صاحب جمهور،  فیصله های شورای عالی اقتصادی، نظریات و پیشنهادات کمیته عالی را به زودترین فرصت ترتیب و  بعد از غور و بررسی اعضای محترم کمیته عالی فروش فلزات داغمه به مقام عالی ریاست جمهوری ارسال گردد.