جلسه شورای عالی علمی، فرهنگی و سرمایه گذاری بشری تحت ریاست سرپرست وزارت مالیه دایر گردید

 24 قوس 1397: جلسه شورای عالی علمی، فرهنگی و سرمایه گذاری بشری مؤرخ ۲۴ قوس ۱۳۹۷ تحت ریاست محترم داکتر محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور زیربناء و اشتراک محمد ابراهیم شینواری، معین تعلیمات عمومی ، رئیس اداره مستقل تخنیکی و مسلکی و نماینده گان وزارتخانه های کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین و اطلاعات و فرهنگ در خیبرهال وزارت مالیه دایر گردید.


در این جلسه در رابطه به محدودۀ مالی و کنترول مصارف، تدابیر جدید برای معاشات، پرداخت کدری برای کارمندان مسلکی تخنیکی، امتیازات مبتنی بر شایستگی، استخدام و دیگر مسایل مرتبط بحث و تبادل نظر صورت گرفت.