رئیس جدید التقرر تصدی ها و شرکت های دولتی: سیستم سازی از اولویت های کاری ام می باشد

 ۲۸ قوس ۱۳۹۷: محترم شفیق الله شهرانی که اخیرا به اساس حکم مقام عالی ریاست جمهوری به حیث رئیس عمومی تصدی ها و شرکت های دولتی تقرر حاصل نموده است امروز مؤرخ ۲۸ قوس ۱۳۹۷ توسط محترم عبدالله رقیبی، معین عواید و گمرکات وزارت مالیه طی مراسمی به کارمندان این ریاست معرفی گردید.

در این مراسم که شماری از کارمندان وزارت مالیه اشتراک داشتند، محترم عبدالله رقیبی، معین عواید و گمرکات وزارت مالیه از کارکردها و فعالیت های رئیس اسبق این ریاست سپاسگزاری نمود.

معین عواید و گمرکات گفت که تصدی ها یک منبع مهم عایداتی برای حکومت است و برای رئیس جدید التقرر این بخش کلیدی در تمام امور محوله آرزوی مؤفقیت نمود.

محترم شفیق الله شهرانی، رئیس جدید تصدی ها و شرکت های دولتی از اعتماد رهبری وزارت مالیه تشکری نموده و سیستم سازی در بخش تصدی ها را از اولویت های کاری خویش اعلام نمود.