آغاز جمع آوری فیس های خدمات شهری شاروالی ها از طریق سیستم اسیکودا در گمرک های محصولی

 2 جدی 1397: به اساس میکانیزم جدید جمع آوری فیس های خدمات شهری شاروالی ها، وزارت مالیه از تاریخ اول جدی سال ۱۳۹۷ فیس های مربوط به وسایط باربری را در گمرکهای محصولی از طریق سیستم اسیکودا جمع آوری نموده و آنرا به حساب بانکی شاروالی ها انتقال می دهد.

در این میکانیزم فیس های عواید شاروالی کابل و ولایات 0.4 فیصد تعیین گردیده است که در اظهارنامۀ گمرکی بطور اتوماتیک محاسبه گردیده و تحویل بانک می شود که با پرداخت آن بار چلان ها از پرداخت فیس های خدمات شهری در دروازه های شهرها معاف می گردند.

اهداف این اقدام ریاست عمومی گمرکات وزارت مالیه، ایجاد شفافیت در جمع آوری فیس های خدمات شهری شاروالی ها، جلوگیری از اخاذی های غیرقانونی، اخذ محصول های مختلف از طریق یک مرجع واحد، جلوگیری از ضیاع عواید ملی و سیستم سازی در بخش جمع آوری فیس های خدمات شهری شاروالی ها می باشد.

قابل تذکر است که ریاست عمومی گمرکات میکانیزم جدید جمع آوری فیس های خدمات شهری شاروالی ها را در همآهنگی با شاروالی ها و ادارۀ ارگان ها محل به منظور ایجاد شفافیت در جمع آوری عواید و مبارزه علیه فساد ترتیب نمود. میکانیزم متذکره بعد از بحث های همه جانبه از سوی جلسۀ شورای عالی اقتصادی منظور گردید.