سرپرست وزارت مالیه: به اساس تطبیق نورم جدید، معاش کارکنان حکومت افزایش می یابد

 2 جدی 1397: محترم داکتر محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور زیربناء امروز مؤرخ ۲ جدی ۱۳۹۷ طی نشست های جدا گانه با کارکنان وزارت مالیه از تطبیق نورم جدید معاشات که به اساس آن حقوق و امتیازات کارکنان دولتی افزایش قابل ملاحظه ای خواهد یافت، خبر داد.

در این نشست که شماری زیادی از رؤسا، کارمندان و کارکنان خدماتی وزارت مالیه اشتراک داشتند، محترم قیومی، سرپرست وزارت مالیه گفت:" وزارت مالیه به منظور از میان برداشتن تفاوت ها در پرداخت امتیازات، ایجاد تعادل، موجودیت میکانیزم واحد برای پرداخت معاشات کارکنان و بیشتر شدن سرعت، موثریت، مثمریت و مولدیت کار در ادارات دولتی، طرح جدید معاشات را روی دست گرفته و آنرا به تائید کابینه افغانستان رسانیده است.

وی افزود که افزایش معاش و امتیازات کارکنان پائین رتبه باعث کاهش فرار کادر های ورزیده و مسلکی گردیده و کارکنان می توانند که مصارف زندگی شانرا بصورت عادی تامین نموده و باعث بهبود وضعیت اقتصادی ایشان می گردد. همچنان موصوف از دستآوردهای اخیر کارمندان وزارت در راستای جمع آوری عواید ملی، مصرف بودجه ملی و تدوین طرح جدید معاشات اظهار سپاس و قدردانی نمود.

قابل تذکر است که طرح افزایش کارمندان دولتی پس از نهائی شدن بطور آزمایشی در وزارت مالیه تطبیق گردیده و بعد از دوره آزمایشی این طرح در تمام ادارات دولتی عملی خواهد شد.