سرپرست وزرارت مالیه با شماری از رؤسا و نماینده گان شرکت های مواد نفتی و گاز مایع ملاقات نمود

8 جدی 1397:  محترم داکتر محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور زیربناء امروز مؤرخ ۸ جدی ۱۳۹۷ با شماری از رؤسا و نماینده گان شرکت های مواد نفتی گاز مایع در حضور محترم عبدالله رقیبی، معین عواید و گمرکات و محترم آذرخش حافظی، رئیس اتاق های تجارت در خیبر هال وزارت مالیه ملاقات نمود.

در این ملاقات سرپرست وزارت مالیه ضمن استماع مشکلات و پیشنهادات ایشان، وعده سپرد که به مشکلات ایشان بادرنظرداشت قوانین نافذه رسیده گی خواهد شد. وی از تجار ملی مواد نفتی و گاز مایع درخواست نمود تا از انحصار تجارت مواد نفتی خودداری نموده و در واردات مواد نفتی با کیفیت بخاطر حفظ سلامت مردم و محیط زیست مسئولیت خویشرا انجام دهند.