ورکشاپ آموزشی در رابطه به حق دسترسی به اطلاعات در وزارت مالیه دایر گردید

 11 جدی 1397: ورکشاپ آموزشی در رابطه به حق دسترسی به اطلاعات امروز مؤرخ ۱۱جدی ۱۳۹۷ در خیبرهال وزارت مالیه دایر گردید.

در این ورکشاپ آموزشی که شماری از کارمندان وزارت مالیه اشتراک داشتند، به آنها در رابطه به قانون حق دسترسی به اطلاعات، مزایا، نقش اطلاعات در کاهش فساد، ایجاد شفافیت، ترویج حسابدهی میان حکومت و مردم و دیگر مسایل مرتبط آموزش داده شد.

قابل تذکر است که قانون دسترسی به اطلاعات که اخیرا توشیح گردیده است به توضح وتشریح نیاز دارد و هدف از راه اندازی این گونه برنامه ها، آگاهی دهی برای کارمندان ادارات دولتی و تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات در کشور می باشد. وزارت مالیه به اجرای قانون متذکره متعهد بوده و ورکشاپ های آموزشی را جهت تطبیق هرچه بهتر آن مؤثر می داند.