عبد الحبیب ځدران به حیث مشاور ارشد پالسی وزارت مالیه تقرر حاصل نمود

 12 جدی 1397: محترم عبدالحبیب ځدران که به اساس حکم مقام عالی ریاست جمهوری به حیث مشاور ارشد پالیسی وزارت مالیه تقرر حاصل نموده است امروز مؤرخ ۱۲ جدی ۱۳۹۷ توسط محترم داکتر محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور زیر بناء  در حضور محترم زاهد همدرد، معین مالی وزارت مالیه و محترم عبدالله رقیبی، معین عواید و گمرکات رسماً به کارمندان این وزارت معرفی گردید.  

محترم ځدران در ادرات مختلف دولتی ایفای وظیفه نموده است وی قبل از این به حیث رئیس مالیه دهنده گان بزرگ و پیش از آن به حیث رئیس عمومی عواید ایفای وظیفه مینمود.