وزارت مالیه به همکاری ادارۀ آسان خدمت وزارت مخابرات و تکنالوژی مراکز مختلف جمع آوری عواید را تحت چتر واحد در آورد

۱۲ جدی ۱۳۹۷: ریاست مالیه دهنده گان کوچک و متوسط وزارت مالیه به همکاری اداره آسان خدمت وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی مراکز مختلف جمع آوری عواید ملی را بشکل مرکز واحد ارائه خدمات در آورد.

در این مراکز بشمول مالیه دهنده گان متوسط و کوچک، ایجاد تسهیلات بانکی برای تحویلی سرمایه گذاران، بدست آوردن جواز های تجارتی و جواز کار بشکل یک کامپلکس اداری موجود خواهد بود.

در مراسم افتتاح این مراکز محترم داکتر محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور زیربناء، محترم شهزاد آریوبی، وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، نماینده گان اتاق های تجارت و تجار ملی اشتراک داشتند، سرپرست وزارت مالیه در سخنان افتتاحیۀ این مراسم گفت:" هدف ایجاد این مراکز عصری سازی و شفافیت در پروسه های جمع آوری عواید ملی می باشد، همچنان این مراکز تسهیلات زیادی را برای مالیه دهنده گان و تجار ملی فراهم می نماید. " وی افزود :" مراکز متذکره با تکنالوژی معلوماتی عصری و سیستم سیگتاس مجهز می باشند. و تمام کارمندان آن جدیدا استخدام گردیده اند که ضمن برخورداری از ظرفیت بلند، امور محوله را با تعهد، صداقت و انرژی انجام می دهند."

وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در رابطه افتتاح این مراکز گفت:" خرسندیم که امروز این مراکز را که باعث تسهیلات زیادی برای سرمایه گذاران و مالیه دهنده گان می گردد، افتتاح نمودیم. وی افزود که مراکز متذکره امکانات و تسهیلات زیادی را برای تجار ملی فراهم نموده و مشکلات مالیه دهنده گان را مرفوع خواهد نمود. وی افزود که ما خوهان گسترش این مراکز در تمام ولایات کشور هستیم."

محترم محمد يونس مومند، معاون تجارتى اتاق تجارت و صنايع گفت:" ما از این ابتکار اظهار قدردانی نموده و آنرا یک گام مؤثر جهت ایجاد تسهیلات برای مالیه دهنده گان و سرمایه گذاران می دانیم، وی افزود که با وزارت مالیه آماده همآهنگی و همکاری هستیم،"  وی از مالیه دهنده گان درخواست نمود تا مالیه شانرا در زمان معین آن تصفیه نمایند."

افتتاح این مرکز، باعث کاهش زمان پروسه های طی مراحل مالیاتی، جلوگیری بیش از حد از اسناد کاغذی (بروکراسی)، کاهش و کنترول پروسه های مالیاتی، اتصال سیستم مالیاتی با فایبر نوری، تائید و تصدیق اسناد مالیاتی، سیستم ثبت صدا و ویدیوئی شکایات مالیاتی، امور توزیع جواز های کاری و تصفیۀ مالیات خودی از طرف مالیه دهنده گان از تحت یک چتر واحد می گردد.

قابل تذکر است که پارگینگ مراکز خدماتی متذکره، بانک، پارک، کفیتیریا و بادرنظرداشت معیار های جهانی اعمار گردیده است که در ارائه خدمات مؤثریت لازم را ایجاد خواهد کرد.