کنفرانس مشترک هماهنگی سکتور ترانسپورت زمینی در کشور دایر گردید

 ۱۶ جدی ۱۳۹۷:  کنفرانس مشترک هماهنگی سکتور ترانسپورت زمینی امروز مؤرخ 16 جدی 1397 با اشتراک محترم داکتر محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور زیرنباء دایر گردید.

در این کنفرانس که  محترم یما یاری، وزیر فواید عامه، محترم محمد حمید طهماسی، وزیر ترانسپورت، محترم اجمل حمید عبدالرحیمزی معین مالی و ادارای وزات صنعت و تجارت، محترم محمد داود چکری، رئیس عمومی ترافیک، محترم محمد یونس مومند معاون اطاق و تجارت شماری از کارمندان ادارات ذیدخل و رسانه ها اشتراک داشتند، محترم داکتر همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور زیربناء گفت: ترانسپورت زمینی از جمله اولویت های حکومت افغانستان بوده و  یکی از بخش های مهم در رشد اقتصاد در کشور محسوب میگردد، بدین ملحوظ وزارت مالیه در این اواخر با وزارت ترانسپورت بخاطر رسیده گی به چالش های این سکتور و فراهم آوری تسهیلات جلسات پیهم داشته و دستآوردهای قابل ملاحظه در این راستا دارد. وی از سکتور خصوصی در این زمینه خواهان همکاری گردید.

قابل تذکر است که دیگر اشتراک کننده گان این کنفرانس نیز در مورد اهمیت، مشکلات و فراهم آوری تسهیلات بیشتر در این سکتور صحبت های همه جانبه نمودند.