محترمه یلدا سمیع به حیث رئیسه تحلیل پالیسی و برنامه های ملی دارای اولویت اجتماعی وزارت مالیه تعیین گردید

 ۱۸ جدی ۱۳۹۷: محترمه یلدا سمیع که به اساس حکم مقام عالی ریاست جمهوری به حیث رئیسه تحلیل پالیسی و برنامه های ملی دارای اولویت اجتماعی وزارت مالیه تقرر حاصل نموده است، امروز مؤرخ ۱۷ جدی ۱۳۹۷ توسط محترمه ناهید سرابی، معین پالیسی وزارت مالیه رسما به کارمندان این ریاست معرفی گردید.

معین پالیسی وزارت مالیه ضمن تشکری از کارکردهای رئیسه اسبق این ریاست برای رئیسه جدید التقرر در تمام امور محوله آرزوی مؤفقیت نمود.

محترمه یلدا سمیع از اعتماد رهبری وزارت مالیه تشکری کرده و از تمام همکاران درخواست نمود تا غرض پیشبرد هرچه بهتر امور با وی همکاری نمایند.