ورکشاپ آموزشی در رابطه به معرفی تجهیزات و تکنالوژی های جدید برای انکشاف زیربناء ها دایر گردید

  ۱۸ جدی ۱۳۹۷: ورکشاپ آموزشی یک روزه تحت عنوان " معرفی تجهیزات و تکنالوژی های جدید برای انکشاف زیربناءها امروز مؤرخ ۱۸ جدی ۱۳۹۷ در خیبرهال وزارت مالیه دایر گردیده و با سخنان محترم زاهد همدرد، معین مالی وزارت مالیه آغاز گردید.

در این ورکشاپ محترم شهزاد آریوبی، وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، محترم حشمت الله غفوری، معین وزارت زراعت آبیاری و مالداری، محترم عیسی قدرت، معین وزارت احیاء و انکشاف دهات، محترم داکتر شاد څرگند، مشاور ارشد رئیس جمهور  در امور تحقیق و انکشاف زیر بناء ها، محترم فریدون الکوزی، رئیس عمومی سروی و پروژه سازی وزارت فواید عامه، شماری از نماینده گان سکتور خصوصی، مسئولین و کارمندان ادارات مختلف حکومتی اشتراک داشتند.

در این ورکشاپ در رابطه به اهداف و دورنما،  ارزیابی ها و برنامه های مورد نیاز برای معرفی تکنالوژی های جدید، معرفی تکنالوژی ها و تجهیزات جدید برای انکشاف زیربناء ها در افغانستان، نیازهای سکتور خصوصی، فرصت های سرمایه گذاری و هماهنگی های بیشتر در زمینه بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

همچنان اشتراک کننده گان در چهار گروه (پنل) تقسیم شده و در رابطه به نیازمندی به تکنالوژی جدید برای صنایع زیربنا های افغانستان، فرصت های سرمایه گذاری (حکومت،  تمویل کنندگان، PPP، سرمایه گذاری خارجی و غیره)، اصلاحات در سکتور حکومت برای فراهم سازی فرصت برای معرفی تکنالوژی های جدید وظرفیت سازی منابع انسانی افغانستان در صنعت زیربناء بحث و تبادل نظر نمودند.

محترم داکتر محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور زیربناء در سخنان اختتامیۀ این ورکشاپ  ضمن بیان ابعاد تخنیگی  موضوع گفت:" از تمام اشتراک کننده این ورکشاپ صمیمانه تشکری می نمایم. برگزاری همچو ورکشاپ ها  جهت معرفی نقش تکنالوژی جدید برای انکشاف زیربناء ها بسیار مؤثر می باشد، جای بسیار خرسندی هست که شما در این برنامه بحث و تبادل نظر نمودید و گام های عملی در این راستا برداشته خواهد شد."

قابل تذکر است که این ورکشاپ  به منظور شناسائی تجهیزات و تکنالوژی های جدید مورد نیاز برای انکشاف زیربناء ها به شیوۀ پایدار و اقتصادی دایر گردید.