افغانستان عضویت پروژه TASİM را حاصل نمود

22 جدی 1397:  وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان به هدف اتصال منطقوی در مذاکرات با کشورهای همسایه توانست عضویت پروژه (TASİM)شاهراه ترانزیت معلومات اروپا و آسیا را بدست آورد.

محترم داکتر محمد همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور زیزبناء،  شهزاد آریوبی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، در نشست مشترک با مقامات بلند پایه آذربایجان و ترکمنستان در باره پیاده سازی پروژه TASIM و راه های جدید صحبت های همه جانبه نمودند.

در این نشست، تصمیم اتخاذ گردید که افغانستان و ترکمنستان در پروژه ( TASİM - Trans-Eurasian  Super Highway)  شامل گردد. 

قابل ذکر است که کمیته تخنیکی مشترک کشورهای مربوطه برای اجرا شدن این پروژه روی امور تخنیکی و موافقت نامه سه جانبه بی آذربایجان، ترکمنستان و افغانستان کار کنند.

دولت آذربایجان همچنان اظهار آماده گی نمود که به منظور اتصال با ترکمنستان در از طریق بحرکسپین سرمایه گذاری نماید، در حالیکه افغانستان قبلاً از طریق مرز تورغندی به تركمنستان وصل شده است و برای عملی شدن این پروژه آماده می باشد.

TASİM پروژه پیوند میان آسیا شرقی و اروپای غربی بوده که از طریق آن فایبر نوری از فرانکفورت آلمان الی هنگ کنگ امتداد میابد و دو نقطه مبادله عمده (exchange point) را به هم متصل یم کند.

از طریق این پروژه فایبر نوری از افغانستان، آذربایجان، قزاقستان، ترکیه و آلمان عبور خواهد کرد