بحث روی همکاری های دو جانبه با وزیر مالیه آذربایجان

 ۲۲ جدی ۱۳۹۷: هیئت افغانی به ریاست محترم داکتر محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در حالیکه محترم شهزاد آریوبی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی نیز ایشان را همراهی می نمود، با محترم سمیر شریف اوف، وزیر مالیه جمهوری آذربایجان ملاقات نمودند.
در این ملاقات، روی همکاری های دو جانبه، سرمایه‌گذاری و حمایت متداوم آذربایجان از افغانستان بحث و تبادل صورت گرفت.