اولین چک سال مالی ۱۳۹۸ بعد از تصویب و توشیح بودجۀ ملی توسط سرپرست وزارت مالیه به امضاء رسید

 ۲۶ جدی ۱۳۹۷: محترم داکتر محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور زیربناء امروز مؤرخ ۲۶ جدی ۱۳۹۸ اولین چک سال مالی۱۳۹۸ را بعد از تصویب سند بودجۀ ملی توسط شورای ملی و توشیح مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان به سلسله اصلاحات در امور مالی دولت را به امضاء رسانید.

که این تسریع روند صدور چک ها در طول دوازده سال قبل بی سابقه بوده و یک دستاورد بزرگ می باشد. تسریع روند صدور چک و تادیات باعث می گردد که بودجۀ ملی سال مالی ۱۳۹۸ بادرنظرداشت مؤثریت و مثمریت آن از ماه اول سال مالی قابل اجراء  می باشد.

قابل تذکر است ادارات محترم که تا فعلآ فورم های بودجوی تقسیمات بودجه انکشافی (B3)، تقسیمات بودجه عادی (B10) و پلان مالی خویش را به وزارت مالیه از طریق سیستم مالی کشور ارسال ننموده اند تقاضاء میدارد هر چه عاجل ارسال نمایند تا پرداخت معاشات و سایر مصارفات شان از بودجه عادی و انکشافی عملآ اغاز گردد.