اطلاعیۀ د افغانستان بانک

طرح توسعه سیستم پرداخت الکترونیکی افغانستان ذریعۀ تصویب شماره ۳۰ مؤرخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ شورای محترم عالی اقتصادی منظور گردید.

به اساس آن، اینک به اطلاع همه پرداخت کننده گان عواید دولت و تجار محترم رسانیده می شود که د افغانستان بانک برای سهولت هرچه بیشتر تادیاتی، اجراات به موقع و کاهش خطرات امنیتی برای تجار و پرداخت کننده گان محترم تعرفه های دولتی به ویژه مالیات بزرگ، متوسط و عواید گمرکی که مبلغ آن بالاتر از پنجاه هزار افغانی باشد، بشکل الکترونیکی طبق زمان بندی ذیل اجراات می نماید:

۱- در کابل اعتبار از تاریخ اول دلو ۱۳۹۷

۲ -در بلخ، کندز، ننگرهار، پکتیا، هرات و کندهار اعتبار از تاریخ  اول حوت ۱۳۹۷

۳- در سایر ولایات افغانستان اعتبار از تاریخ اول حمل سال ۱‍۳۹۸

پس از تاریخ های تذکر رفته، معاملات نقدی بالاتر از پنجاه هزار افغانی در نماینده گی های د افغانستان بانک پذیرفته نشده، پرداخت کننده گان تعرفه های عواید دولتی و تجار محترم می توانند از طریق بانک های تجارتی در مرکز و نماینده گی های ولایتی  بانک ها انتقالات خود را به حساب مربوطه انجام دهند.

تمویل کننده گان محترم عواید، جهت معلومات مزید می توانند به شماره تلفون های ذیل به تماس شوند.

۰۲۰۲۱۰۲۹۳۸

۰۲۰۲۱۰۲۲۰۹